Achter de Schermen

ApparaatSynopsis:

AdsM1 AdsM2a AdsT1 AdsM3a AdsD1 AdsD2 AdsD3 AdsD4
To be hung by the neck | untill death follows.

AdsD5 AdsP1a AdsP2 AdsD6
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck until death follows.

________

Versies:

1934: Manuscript 'Achter de Schermen' [AdsM1]:
To be hung by the neck | untill death follows.
[toon schrijfproces]

1934: Typoscript 'Achter de Schermen', getypte tekst [AdsM2a]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck untill death follows.

1935: Voorpublicatie 'Achter de Schermen' in Groot Nederland [AdsT1]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck untill death follows.

1935: Correctie-exemplaar Groot Nederland, getypte tekst [AdsM3a]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck untill death follows.

1936: Tsjip, tweede druk [AdsD1]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck untill death follows.

1942: Tsjip, derde druk [AdsD2]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck untill death follows.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [AdsD3]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck untill death follows.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [AdsD4]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck untill death follows.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [AdsD5]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck until death follows.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, gezette tekst [AdsP1a]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck until death follows.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [AdsP2]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck until death follows.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [AdsD6]:
To be hung by the neck is niet voldoende, maar to be hung by the neck until death follows.