Achter de Schermen

ApparaatSynopsis:

OpdM1 OpdM2 OpdT1 OpdD1 OpdD2 OpdD3 OpdD4 OpdD5
Want aller oogen zijn op mij gericht.

OpdD6 OpdP1a OpdP2 OpdD7
Want hun ogen zijn op mij gericht.

________

Versies:

1934: eerste typoscript 'Inleiding' [OpdM1]:
Want aller oogen zijn op mij gericht.

1934: tweede typoscript 'Inleiding' [OpdM2]:
Want hun oogen zijn op mij gericht.

1934: Tsjip, voorpublicatie in Forum [OpdT1]:
Want hun oogen zijn op mij gericht.

1934: Tsjip, eerste druk [OpdD1]:
Want hun oogen zijn op mij gericht.

1936: Tsjip, tweede druk [OpdD2]:
Want hun oogen zijn op mij gericht.

1942: Tsjip, derde druk [OpdD3]:
Want hun oogen zijn op mij gericht.

1943: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste druk [OpdD4]:
Want hun oogen zijn op mij gericht.

1944: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede druk [OpdD5]:
Want hun oogen zijn op mij gericht.

1952: Tsjip/De Leeuwentemmer, derde druk [OpdD6]:
Want hun ogen zijn op mij gericht.

1956-57: Tsjip/De Leeuwentemmer, eerste drukproef voor het Verzameld Werk, getypte tekst [OpdP1a]:
Want hun ogen zijn op mij gericht.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, tweede drukproef voor het Verzameld Werk [OpdP2]:
Want hun ogen zijn op mij gericht.

1957: Tsjip/De Leeuwentemmer, vierde druk, in het Verzameld Werk [OpdD7]:
Want hun ogen zijn op mij gericht.